szkoda majątkowa

Szkoda majątkowa

Straciłeś swój dom lub mieszkanie? Prowadzisz własną firmę, a Twój majątek uległ zniszczeniu na skutek pożaru lub innych zdarzeń losowych? Miałeś zawartą umowę ubezpieczenia swojego mienia? Pomożemy w uzyskaniu odszkodowania za szkody majątkowe!

Szkody majątkowe

Nieruchomości

domy
mieszkania lokale
bramy
ogrodzenia
gospodarstwo rolne
budynki firmowe

Wyposażenie

ściany
podłogi
sufity
instalacje
meble
sprzęt RTV i AGD

Maszyny, Urządzenia oraz aparaty techniczne

aparaty RTG
linie produkcyjne
maszyny specjalistyczne

Maszyny lub sprzęt budowlany

dźwigi
walce
suwnice
koparki

Uzyskanie odszkodowania za szkodę majątkową bywa niekiedy problematyczne. Wynikać to może ze źle skonstruowanej umowy, braku wiedzy lub nieprzestrzegania procedur. Podpowiadamy, co należy zrobić, żeby móc być spokojnym o mieszkanie i jego wyposażenie.

Co powinniśmy zrobić, żeby szybko i bez zbędnych formalności uzyskać odszkodowanie z polisy mieszkaniowej? Przede wszystkim, musimy wcześniej zadbać o to, żeby właściwie skonstruować umowę z ubezpieczycielem i zawrzeć w niej wszystkie rozszerzenia, które są istotne z naszego punktu widzenia.

Zgłoś się do nas!

Uzyskanie odszkodowania za szkody majątkowe i utratę majątku może być trudne do wyegzekwowania. Na przeszkodzie może stać zła konstrukcja umowy ubezpieczeniowej, nieznajomość przepisów i brak przestrzegania odpowiednich procedur odszkodowawczych. Podpowiadamy, co zrobić, aby dom, mieszkanie, firma i cały majątek, były bezpieczne!

CO MUSI WCHODZIĆ W SKŁAD POLISY UBIEZPIECZENIOWEJ ?

Do uzyskania kompleksowej ochrony nieruchomości nie wystarczy podstawowa wersja polisy, ponieważ ta obejmuje tylko mury i często elementy stałe, które zabezpiecza przed zdarzeniami losowymi i to nie wszystkimi. Chcąc ją poszerzyć, musimy podpisać szereg umów dodatkowych (każde rozszerzenie do osobna umowa) i uiścić dodatkowe opłaty.

Wśród najcenniejszych rozszerzeń trzeba wymienić: Ruchomości domowe(mienie ruchome, wyposażenie), czyli wszystkie przedmioty znajdujące się w mieszkaniu, które nie są przytwierdzone na stałe (nie można ich zdemontować bez użycia narzędzi).

Powódź – bardzo ważne rozszerzenie dla domów i mieszkań znajdujących się na dolnych kondygnacjach.

Przepięcie – stanowi zagrożenie dla wszystkich urządzeń elektrycznych, czyli m. in. komputerów, sprzętu RTV/AGD, telewizorów, wielu instrumentów czy odtwarzaczy muzycznych i głośników.

Kradzież z włamaniem – chroni, przede wszystkim, ruchomości domowe, ale w pewnym stopniu również elementy stałe, które mogą zostać uszkodzone podczas „wizyty” włamywacza.

Assistance – dodatkowe wsparcie przy drobnych naprawach sprzętów domowych.

OC w życiu prywatnym – dotyczy szkód, które ubezpieczony i jego bliscy wyrządzili osobom trzecim lub ich mieniu. Najczęstszym z takich zdarzeń jest zalanie sąsiada.

Wszystko co musisz wiedzieć, aby uzyskać odszkodowanie za szkodę majątkową!

Istnieją sytuację, w których, pomimo wykupionej polisy i prawidłowo zgłoszonej szkody, nie otrzymamy odszkodowania. Sytuacje te, to tzw. wyłączenia odpowiedzialności. Ubezpieczyciele opisują je dokładnie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Najczęściej do odmowy wypłaty świadczeń dochodzi, gdy:

powodem szkody był zły stan techniczny nieruchomości – np. jeżeli doszło do zalania domu w wyniku nieszczelnych okien lub złego stanu dachu;

doszło do ewidentnego zaniedbanie ze strony właściciela – jeśli szkoda powstała w wyniku naszego zaniedbania, np. niezamkniętych lub nieodpowiednio zamkniętych okien, drzwi lub innych otworów;

powodem szkody był brak odpowiednich zabezpieczeń – jeżeli szkoda powstała np. w wyniku braku odpowiednich zamków (włamanie).

do szkody doszło w wyniku działania mieszkańca pod wpływem środków odurzających;

przy zakupie polisy doszło do niedoubezpieczenia – źle oszacowaliśmy wartość nieruchomości lub celowo ją zaniżyliśmy (by uzyskać tańszą polisę).

jeśli do szkody doszło w czasie trwania karencji – powszechną procedurą przy ubezpieczeniach na wypadek powodzi jest stosowanie karencji, czyli okresu, w którym ubezpieczenie nie działa (zwykle 14-30 dni od zakupu polisy).

Procedura uzyskania odszkodowania zawsze jest szczegółowo opisana w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) polisy.

Ogólne kroki postępowania:  
Ci, którzy mają ubezpieczenie nieruchomości, w razie zniszczeń mogą liczyć na pomoc finansową i szybką naprawę szkód. Każda polisa ubezpieczeniowa zawiera jednak w sobie określone obowiązki – leżą one nie tylko po stronie ubezpieczyciela, ale są także w naszej gestii.  

1. Zatrzymaj szkodę Najważniejszą zasadą jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się szkody, np. zatamowanie wody czy ognia. Oczywiście, o ile to możliwe. Jeżeli zagrożenie jest duże i nie jesteśmy w stanie samodzielnie powstrzymać żywiołu, jak najszybciej należy wezwać odpowiednie służby.  

2. Zgłoś szkodę Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest zgłoszenie szkody w odpowiednim czasie. Czas ten jest dokładnie wyznaczony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (dołączanych do umowy na polisę). Warto czytać je dokładnie, bo towarzystwa ustalają je indywidualnie. 

3. Zbieraj dowody Gromadźmy wszelkie dokumenty, które wiążą się ze szkodą. Jeżeli konieczna była interwencja straży pożarnej czy policji, uzyskajmy protokół zniszczeń. Będzie on istotnym dowodem podczas uzyskiwania odszkodowania. Stwórzmy także listę uszkodzonych oraz zniszczonych przedmiotów. Określmy ich liczbę, wartość, nazwę producenta i rok nabycia. Razem z paragonami i fakturami za zniszczone mienie prześlijmy listę strat do TU. Przydatne dla uzyskania wysokiego odszkodowania będą też zdjęcia nieruchomości wykonane zaraz po zdarzeniu. Dla kontrastu dobrze jest załączyć zdjęcia zrobione przed szkodą – dzięki  nim TU będzie mogło szybko i łatwo ocenić skalę zniszczeń. Pomocne mogą być również zeznania świadków, np. sąsiadów – uwiarygodnią one zdarzenie.  

4. Zaczekaj na rzeczoznawcę W celu ustalenia rozmiarów szkód ubezpieczyciel przyśle do nas rzeczoznawcę. Do czasu jego przybycia najlepiej nie dokonywać zmian w uszkodzonym domu czy mieszkaniu (chyba, że jesteśmy zmuszeni zabezpieczyć mienie). A gdy rzeczoznawca się pojawi, mamy obowiązek udostępnić mu nieruchomość.  

Pamiętajmy, że jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, a my uważamy, że nie ma do tego podstaw, to zawsze możemy dochodzić swoich praw w sądzie.  
Do uzyskania finansowej rekompensaty od towarzystwa potrzebne są konkretne dokumenty. Przytoczmy je dla trzech bardzo często występujących zdarzeń.

Pożar – przyda się protokół straży pożarnej, rachunki i faktury zniszczonych przedmiotów (opcjonalnie) oraz spis inwentarza, który warto sporządzić wcześniej i dołączyć do dokumentacji polisowej. Jeśli szkodę spowodował sąsiad, także jego dane osobowe i jego ubezpieczyciela.

OC– wykaz uszkodzonych przedmiotów względem osoby trzeciej, rachunki za naprawę, faktury zakupu, kosztorys obejmujący wydatki związane z zabezpieczeniem i ratowaniem ubezpieczonego mienia, a także uprzątnięcia szkody.

Kradzież z włamaniem– wykaz skradzionych przedmiotów, rachunek strat, faktury/paragony za zakupione przedmioty, kopia zawiadomienia o wszczętym dochodzeniu przez policję.
W dzisiejszych czasach szkodę możemy zgłosić na kilka różnych sposobów: Wizyta w stacjonarnej placówce ubezpieczyciela, Telefon (towarzystwa mają swoje infolinie), Wiadomość mailowa, SMS, E-formularz (dostępny na stronie internetowej ubezpieczyciela).

Niekoniecznie wszystkie te drogi zgłaszania szkody są dostępne w jakimś konkretnym towarzystwie– możliwe, że tylko część z nich wchodzi w grę. Żeby to sprawdzić, wystarczy zajrzeć do umowy lub na stronę ubezpieczyciela.

Terminu w procedurze odszkodowania zawsze jest szczegółowo opisane w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) polisy.

Procedury związane z wypłatą odszkodowania narzucają konkretne terminy, zarówno ubezpieczonemu, jak i ubezpieczającemu. Chociaż zdarzają się czasem pewne odstępstwa, to jednak w znakomitej większość przypadków okresy te są takie, jak w poniższej tabeli ( w każdej konkretnej polisie terminy mogą nieco różnić się).

Uzyskanie odszkodowania – terminy
 


Czynność
 

 Podmiot

 Termin

 
Zgłoszenie szkody
 

 ubezpieczony

3 dni od wystąpienia szkody

 
Postępowanie wyjaśniające
 

towarzystwo

7 dni od zgłoszenia szkody

 
Wypłata odszkodowania (bezsporna część)
 

towarzystwo

30 dni od zgłoszenia szkody

 
Wypłata odszkodowania
(sporna część)
 

towarzystwo

30+14 dni od zgłoszenia szkody

Kiedy łączna wysokość odszkodowania nie jest oczywista, wówczas towarzystwo ma prawo dokonać dodatkowych czynności wyjaśniających, na co uzyskuje jeszcze 14 dni. Ta część rekompensaty, która nie podlega sporowi, powinna być jednak uiszczona wcześniej (do 30 dnia od zgłoszenia zdarzenia).

Wielu z nas, już na etapie zakupu polisy na mieszkanie czy dom zastanawia się, co zrobić, by odszkodowanie było wysokie. A to najprostsza droga do nadubezpieczenie, czyli przepłacenia na polisę.

Podczas ustalania samy ubezpieczenia, czyli wartości nieruchomości, wielu właścicieli podwyższa ją – to duży błąd. Zawyżając sumę ubezpieczenia, w razie szkody całkowitej nie otrzymamy zawyżonego odszkodowania. Jeśli mieszkanie warte jest 200 tys. zł, właśnie tyle powinna wynosić suma ubezpieczenia. Nadubezpieczenie skutkować będzie jedynie wyższą składką na polisę, a jeśli dojdzie do szkody, ubezpieczyciel i tak przyśle rzeczoznawcę, który ustali rzeczywistą wartość mienia.

Ubezpieczycielom znane są także odwrotne triki stosowane przez właścicieli nieruchomości, tzw. niedoubezpieczenie. Niedoubezpieczenie, czyli zaniżenie wartości mieszkania lub domu, to również spory błąd. W ten sposób opłacamy niższą składkę, lecz w razie szkody całkowitej otrzymamy niewystarczające odszkodowanie, które nie pokryje wszystkich strat.
Zdarza się, że niektórzy wykupują dwa ubezpieczenia nieruchomości u dwóch różnych ubezpieczycieli. Właściciele liczą, że w razie zniszczeń, otrzymają podwójne odszkodowanie.

Niestety prawo zabrania takiej procedury. Za uszkodzenie domu czy mieszkania możemy otrzymać tylko jedno świadczenie.

Art. 8241 § 2. Jeżeli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub więcej ubezpieczycieli na sumy, które łącznie przewyższają jego wartość ubezpieczeniową, ubezpieczający nie może żądać świadczenia przenoszącego wysokość szkody. Między ubezpieczycielami każdy z nich odpowiada w takim stosunku, w jakim przyjęta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do łącznych sum wynikających z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. Czyli możemy otrzymać maksymalnie takie odszkodowanie, jaką wartość miało nasze uszkodzone mienie. Nawet jeśli posiadamy dwa lub więcej ubezpieczeń nieruchomości.

Zdarza się, że towarzystwa wypłacają podwójne świadczenia, wkrótce jednak dostrzegają błąd procedury i domagają się zwrotu pieniędzy.

Podwójne odszkodowanie jest możliwe w przypadku polis niemajątkowych, czyli tych, w których przedmiotem ubezpieczenia jest nasze zdrowie lub życie (NNW). Tu bowiem dokładna wycena nie jest możliwa.

Polisę mieszkaniową wybierajmy analizując nie tylko cenę, ale i zakres ochrony. Jeżeli dokupimy dodatki, zyskamy kompleksowe ubezpieczenie nieruchomości. Dodatki takie jak pakiet Assistance to większy komfort. Nie warto przepłacać za ten sam lub bardzo podobny produkt – sprawdź ceny na polisę dla swojej nieruchomości w kalkulatorze polis mieszkaniowych. W 3 minuty porównasz tu oferty 18 ubezpieczycieli i w jednym miejscu znajdziesz najlepszą dla siebie ofertę.

Zapamiętaj

1

Kluczem do uzyskania wysokiego odszkodowania jest właściwe skonstruowanie polisy

2

Aby uzyskać odszkodowanie z polisy na dom czy mieszkanie należy odpowiednio przeprowadzić procedurę likwidacji szkody z uwzględnieniem szczegółów i terminów w OWU

3

Niedopełnienie obowiązków nałożonych na nas przez ubezpieczyciela może skutkować odmową wypłaty świadczeń

4


Nie warto zawyżać ani zaniżać wartości nieruchomości – w ten sposób będziemy albo niepotrzebnie opłacać wysoką składkę, albo otrzymamy za niskie odszkodowanie

5

Odszkodowanie z dwóch lub więcej firm ubezpieczeniowych za uszkodzenie nieruchomości nie jest możliwe, wyjątkiem są ubezpieczenia NNW

Nasze doświadczenie w prowadzenia sprawy o odszkodowanie za zniszczone nieruchomości, pozwala na nadzorowanie toku prowadzonej sprawy oraz ukierunkowanie działań ubezpieczyciela mające na celu uzyskanie dla Ciebie wszystkich należnych świadczeń.

 

Skontaktuj się z nami! – Jesteśmy dla Ciebie.    Odszkodowanie za szkodę majątkową

    Wypełnij formularz a odezwiemy się do Ciebie w ciągu 48 godzin z naszą propozycją!

     

    Nie jesteś pewien? Zadzwoń do nas lub napisz e-mail!