REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez MyMoney z siedzibą w 63-400 Ostrów Wielkopolski , ul. Nowa 8 , którego akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolski , Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 6221841787 oraz numerem REGON: 000324033 , zwanym dalej Operatorem serwisu, za pośrednictwem serwisu internetowego www.mymoneyonline.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).

 

 

§1 Definicje

 

Warunkiem skorzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu Interenetowego jest uprzednie zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Usługodawca – oznacza MyMoney, ul. Nowa 8, 63-400 Ostrów Wlkp. wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Ostrów Wlkp. o nr NIP 6221841787 , nr REGON 000324033 , będącą firmą MyMoney Paulina Mikulska .

2. Usługobiorca – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zapoznaje się lub korzysta z treści lub Usług udostępnianych przez Serwis Internetowy na mocy niniejszego Regulaminu i na zasadach określonych przepisami prawa.

3. Usługi – udostępnianie treści lub wykonanie usług, świadczonych w ramach działalności pożytku publicznego, nieodpłatnie bez jednoczesnej obecności Stron (na odległość) na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, oferowanych w Serwisie Internetowym .Szczegółowy zakres Usług określony został w §3 niniejszego Regulaminu.

4. Serwis www.mymoneyonline.pl – serwis internetowy Usługodawcy umieszczony pod domeną www.mymoneyonline.pl, którego administratorem jest Usługodawca. Serwis Internetowy jest systemem aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów, m.in. takich jak wzory umów, porady, instrukcje, regulaminy, procedury, kazusy i newsy dostępnych bezpłatnie.

5. Materiały – wszelkie zbiory dokumentów, w tym takie jak umowy, porady, instrukcje, procedury, kazusy, newsy, wzory dokumentów, a także wszelkie algorytmy, elementy, loga/logotypy, multimedia, nagrania, nazwy, oznaczenia, schematy, symbole, utwory, wizerunki i inne treści niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu Internetowego.(przykładowo napisałam, jest do zmiany)

6. Rejestracja – czynności Usługobiorcy niezbędne dla uzyskania pełnego, bezpłatnego dostępu do treści i wszystkich Usług, w tym otrzymywania Newslettera (Bezpłatnego Biuletynu Aktualizacyjnego). Procedura ta, oparta na zasadzie podwójnego opt-in, wymaga od Usługobiorcy dokonującego rejestracji, zatwierdzenia swojej decyzji o rejestracji przez wejście na stronę Serwisu Internetowego, do której link otrzyma pocztą elektroniczną.

7. Formularz Rejestracyjny – dokument elektroniczny, którego wypełnienie przez Usługobiorcę stanowi jeden z warunków korzystania z w pełnym zakresie z wszystkich treści i Usług.

8. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie Usługobiorcy. Hasło w połączeniu z loginem Usługobiorcy upoważnia Usługobiorcę do korzystania z Serwisu internetowego.

9. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Usługobiorcy, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by uzyskać nieograniczony dostęp do Serwisu Internetowego.

10. Regulamin – niniejszy dokument, określający m.in. warunki i zasady korzystania z treści i Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną.

11. Polityka prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie Internetowym, w tym plików cookies.

12. Polityka cookies – określa sposób i zasady wykorzystywania plików cookies, w tym ich przechowywania na urządzeniu Usługobiorcy i uzyskiwania do nich dostępu w Serwisie Internetowym.

13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

14. Dane osobowe – zgodnie z RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą). Możliwa do identyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

15. Przetwarzanie – zgodnie z RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

16. Profilowanie – zgodnie z RODO oznacza wszystkie formy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które mogą wykorzystywać dane osobowe do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Także oznacza to m.in. przetwarzanie zagregowanych danych dla celów statystycznych. Usługodawca dokonuje profilowania tylko na bazie agregowanych danych dla grup Usługobiorców Serwisów. Nie dokonuje w żadnym wypadku profilowania konkretnego oznaczonego co do tożsamości Usługobiorcy.

17. Administrator – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, tj. MyMoney , ul. Nowa 8,63-400 Ostrów Wlkp., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez IX Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod nr KRS 0000385405 , o nr NIP 6222763569 nr REGON 3017358303

§2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 

1. Niniejszy Regulamin dotyczy Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.inea.pl prowadzonego przez Usługodawcę.

2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z warunkami ich świadczenia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i tryb postępowania reklamacyjnego, a także ogólne reguły odpowiedzialności Usługodawcy.

3. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu Internetowe , a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa do Szkoleń i materiałów zawartych w ramach Szkoleń należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

4. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu Internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu Internetowego jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.

5. Usługodawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu Interentowego, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu Internetowego na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

7. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

8. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu Internetowego wyłącznie na własny użytek. Nie jest douszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§3 Rodzaje i zakres usług świadczonych w oparciu o Regulamin

1.Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Usługobiorcę z Materiałów.

2. Korzystanie z Serwisu Internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza akceptację warunków Regulaminu.

4. Usługodawca świadczy usługi zarówno bezpłatnie jak i odpłatnie.

5. Usługi świadczone przez udostępnienie treści na rzecz Usługobiorcy niezarejestrowanego (bez logowania się) w serwisie internetowym świadczone są w ograniczonym zakresie.

6. Usługobiorca, po dokonaniu rejestracji, może korzystać z następujących usług:
-przeglądanie stron internetowych
– wysyłanie dokumentów
– otrzymywanie informacji e-mail o nowych propozycjach

7. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oznaczone jako obowiązkowe (oznaczone gwiazdką). Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się na formularzu rejestracyjnym.

8. Usługodawca w celu potwierdzenia oświadczenia woli o zamiarze rejestracji w Serwisie Internetowym stosuje procedurę podwójnej akceptacji („double opt-in”), co oznacza, że po otrzymaniu wypełnionego prawidłowo formularza rejestracyjnego, Usługodawca przesyła Usługobiorcy na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą dokonanie wstępnej rejestracji („opt-in”) wraz z specjalnym linkiem do strony mikroPorady.pl potwierdzającym decyzję o rejestracji, którego aktywacja przez Usługobiorcę przez wejście na stronę Serwisu internetowego powoduje poprawne zakończenie procesu rejestracji.

9. Poprawnie wypełniony i zweryfikowany poprzez procedurę podwójnej akceptacji formularz rejestracyjny jest zapisywany w bazie danych Usługodawcy.

12. Przesłanie przez Usługobiorcę wypełnionego w sposób skuteczny formularza rejestracyjnego i następnie potwierdzenie uprzednio wyrażonej woli rejestracji poprzez aktywację linku potwierdzającego otrzymanego za pośrednictwem podanego przy rejestracji adresu email jest równoznaczne z:

1. zapoznaniem się przez Usługobiorcę z opisem i zakresem Usług świadczonych przez Usługodawcę oraz warunkami ich świadczenia,

2. zapoznaniem się przez Usługobiorcę z postanowieniami Regulaminu, w tym Polityki prywatności, Polityki cookies oraz ich akceptacją, a także zobowiązaniem się do ich przestrzegania,

3. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Usługobiorcę, że wypełnienie formularza jest dobrowolne, jednakże w wymaganym (oznaczonym gwiazdką) zakresie niezbędne do otrzymania Loginu oraz Hasła i uzyskania pełnego dostępu do Usług,

4. złożeniem przez Usługobiorcę oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,

5. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zawartych w formularzu rejestracyjnym, w granicach i dla udostępnienia treści, w celu świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy oraz dla celów statystycznych.

13. Zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługobiorcy może w każdym czasie odwołać zgodę na usługę otrzymywania bezpłatnego Newslettera, o której mowa w pkt 8 d niniejszego działu, poprzez aktywację linku znajdującego się w stopce każdego emaila zawierającego bezpłatny Newsletter. Dobrowolna rezygnacja z subskrypcji bezpłatnego Newslettera jest równoznaczna z likwidacją Konta zarejestrowanego Usługobiorcy w Serwisie Internetowy.

14. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się powstrzymywać od wszelkich działań mogących utrudniać, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Jeżeli jednak pewne prace przy Serwisie będą wiązały się z czasową niedostępnością Usług, Usługodawca będzie zawiadamiał Usługobiorcę o planowanych utrudnieniach na co najmniej 7 dni przed planowanymi przerwami technicznymi, wysyłając informację na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym.

§4 Warunki świadczenia usług

1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług, o których mowa w Dziale II pkt. 6 i 8 Regulaminu są następujące:
Połączenie z siecią Internet,
Przeglądarka internetowa (o standardzie odpowiadającym aplikacji Internet Explorer 8 lub wyższej wersji, Firefox 3.X lub wyższy, Opera 10.x, Chrome 11.x lub wyższa, Safari 5.x),
Włączona obsługa skryptów Javascript i plików Cookies,
Konto pocztowe e-mail,
Do przeglądania dokumentów udostępnianych za pośrednictwem Serwisu Internetowego rekomendowany jest program Microsoft Word 2007 lub nowszy (dokumenty można również oglądać w dowolnym innym programie otwierającym pliki w formacie .docx).

2. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w pkt.1, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Serwisu Internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość i możliwość świadczenia Usług.

3. Przy korzystaniu z zasobów Serwisu Internetwego zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które mogą w jakikolwiek sposób zagrozić zbiorom Serwisu lub infrastrukturze technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do nich.

4. Usługodawca informuje, a Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z sieci Internet może wiązać się z ryzykiem w postaci szkody, którą Usługobiorca może ponieść na skutek zagrożeń występujących w sieci Internet, a w szczególności włamania do systemu informatycznego Usługobiorcy, przejęcia haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu informatycznego Usługobiorcy wirusami.

5. Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu Internetowego . W razie otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do Konta Usługobiorcy lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług objętych niniejszym Regulaminem. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Usługodawca zawiadomi, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail podany w Formularzu Rejestracyjnym), Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia mu dostępu do Konta lub o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym.

 

§5 Prawa i obowiązki użytkownika

1. Użytkownikiem Serwisu Internetowego może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

2. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta w Serwisie lub też w chwili publikacji pierwszej treści (np. komentarza) przy użyciu konta założonego w odrębnej usłudze społecznościowej (np. Disqus, Facebook, WordPress) zintegrowanej z infrastrukturą techniczną Serwisu. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.

3. Użytkownik serwisu może występować jako osoba fizyczna lub osoba prawna, jeżeli po zweryfikowaniu swojej tożsamości reprezentuje stanowisko któregoś z podmiotów gospodarczych zainteresowanych uczestnictwem w dyskusji.

4. Korzystający z Serwisu Internetowego Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

5. Użytkownik ma prawo do korzystania z serwisu poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów z wyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.

6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in. poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.

7. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza Serwisu Internetowego (ataki DDoS).

8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do Serwisu Internetowego lub określonych funkcji Serwisu Internetowego Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególności poprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.

10. Administrator zastrzega prawo do usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego, jeśli ten nie logował się na nie na przestrzeni jednego roku.

11. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę Serwisu Internetowego , Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 9 niniejszego działu bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.

 

§6 Zawieranie i rozwiązywanie umowy

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą niezarejestrowanym dochodzi każdorazowo w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu, bądź faktycznego skorzystania przez Usługobiorcę z takich Usług.

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług z Usługobiorcą zarejestrowanym dochodzi w przypadku skutecznego dokonania rejestracji za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego.

3. Umowa o świadczenie usług z Usługobiorcą zarejestrowanym może zostać wypowiedziana przez Usługobiorcę w dowolnym momencie przez złożenie oświadczenia mailowo: bok@mymoneyonline.pl

4. Likwidacja Konta przez Usługobiorcę nie stoi na przeszkodzie do ponownego założenia Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:

a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

b. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,

c. wykorzystywania przez Usługobiorcę treści lub Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.

6. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do wcześniejszego poinformowania Usługobiorcy o swoim zamiarze i wysłania stosownego oświadczenia na adres e-mail Usługobiorcy podany w trakcie rejestracji, dając tym samym czas Usługobiorcy na ustosunkowanie się do przyczyn wypowiedzenia.

 

§7 Zasady odpowiedzialności Usługodawcy

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Serwisu Internetowego i Usług lub pogorszenia jakości dostępu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w szczególności z powodu:
potrzeby przeprowadzenia napraw lub rozbudowy Systemu teleinformatycznego;
wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego;
z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu siły wyższej.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Regulaminie, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
z winy nieumyślnej Usługodawcy;
z powodu działania osoby trzeciej, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych czy dostawców energii elektrycznej.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
za treści oraz informacje i dane zamieszczane lub podawane przez Użytkowników Serwisu Internetowego;
za szkody, jakie Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Serwisu Internetowego, jak również za szkody, jakie Użytkownik może ponieść na skutek działań podjętych w oparciu o Usługi, w szczególności prezentowane w Serwisie Internetowym informacje.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawa do zaprzestania świadczenia poszczególnych, lub wszystkich Usług lub zakończenia działalności Serwisu Internetowego bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników.

 

§8 Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczna: bok@mymoneyonline.pl. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§9 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie jest Usługodawca tj. MyMoney, ul. Nowa 8 , 63-400 Ostrów Wlkp. , nr NIP 6222674104, nr REGON 388053990

2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji szkolenia. Podanie danych wynika z usprawiedliwionego celu administratora danych, jakim jest przeprowadzenie szkolenia po jego zakupie. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji umowy, a także w przypadku prawnie uzasadnionych celów administratora danych (np. marketing usług własnych) – do czasu odwołania zgody, jak również zgodnie z innymi/powiązanymi przepisami prawa.

4. Każdy Użytkownik, jako osoba fizyczna, która przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych – ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych (PUODO) gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

7. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom upoważnionym do uzyskania powyższych informacji, jak również firmom współpracującym z Usługodawcą, w celu realizacji umowy. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

§10 Prawo autorskie

1. Serwis Internetowy oraz prezentowane za jego pośrednictwem treści podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisach:
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

2. Wszelkie treści opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi i/lub twórcom.

3. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu Internetowego w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.

4. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy lub innych platform Bezprawnik.pl oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie w Serwisie – w szczególności do tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostało oznaczone.

5. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji treści w Serwisie Internetowym.

6. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie Internetowym jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niego odwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.

7. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treści zgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

§ 11 Postanowienia końcowe

Właściwym prawem dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a sądem do rozpatrywania ewentualnych sporów sąd właściwości ogólnej. Komunikacja odbywa się w języku polskim.

 

§12 Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wszedł w życie z dniem 15.02.2021r. Usługodawca zastrzega prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w ciągu 14 dni od momentu podania informacji (poprzez wiadomość e-mail) Użytkownikom o zamiarze ich wprowadzenia. Wdrożone zmiany nie mogą w żaden sposób naruszać praw, jakie Użytkownik nabył na podstawie wcześniejszej wersji Regulaminu.